Information om årsstämma och utsedd valberedning i Polygiene AB (publ)

Publish date: 23 jan 2018

Årsstämma i Polygiene AB (publ) kommer att hållas fredagen den 4 maj 2018 kl. 12.00 på Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman ska, för att begäran med säkerhet ska kunna beaktas, inkomma med sådant förslag till styrelsen senast den 15 mars 2018. Styrelsen kan kontaktas genom styrelsens ordförande på e-post rt@polygiene.com eller med vanlig post på Polygiene AB, Stadiongatan 65, 217 62 Malmö. 

Enligt den instruktion för valberedning som antogs på årsstämman den 17 maj 2017 ska valberedningen bestå av fyra ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den 30 september 2017, jämte styrelsens ordförande. Om någon av de tre största aktieägarna inte vill bli representerade i valberedningen ska frågan gå vidare till nästa aktieägare i fallande storleksordning. Med de största aktieägarna avses de ägargrupperade registrerade aktieägarna eller på annat sätt kända aktieägarna per den 30 september 2017. Om det sker rangordningsförändringar bland de största aktieägarna efter den 30 september 2017 kommer detta att beaktas.

Baserat på ovanstående har valberedningen inför årsstämman 2018 fastställts till att bestå av följande personer vilka tillsammans representerar cirka 26 procent av antalet aktier och röster i bolaget:

  • Fredrik Sjödin, ordförande i valberedningen, representerande Per Morin;
  • Lars Axelsson, representerande Richard Tooby;
  • Martin Kössler, representerande Jonas Wollin; och
  • Richard Tooby, styrelsens ordförande. 

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2018 samt på bolagets hemsida, www.ir.polygiene.com.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, dock senast den 25 februari 2018. Valberedningen kan kontaktas genom ordföranden i valberedningen på e-post fksjodin@gmail.com eller med vanlig post på Polygiene AB, Stadiongatan 65, 217 62 Malmö.

Denna information är sådan information som Polygiene AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2018 kl 08.45 CET.