Information om årsstämma och utsedd valberedning i Polygiene AB (publ)

Publish date: 10 dec 2021

Årsstämma i Polygiene AB (publ) kommer att hållas onsdagen den 11 maj 2022 i Malmö. 

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman ska, för att begäran med säkerhet ska kunna beaktas, inkomma med sådant förslag till styrelsen senast den 23 mars 2022. Styrelsen kan kontaktas genom styrelsens ordförande på e-post jonas.wollin@rudholm-hk.se eller med vanlig post på Polygiene AB, Styrmansgatan 2, 211 18 Malmö.

Enligt den instruktion för valberedning som antagits av bolagsstämman ska valberedningen bestå av fyra ledamöter, en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen samt styrelsens ordförande. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas, ska det gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den fjärde största aktieägaren, därefter till den femte största aktieägaren osv.). Med de största aktieägarna avses de ägargrupperade registrerade aktieägarna eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista bankdagen i september. Om en ägarförändring äger rum bland de största aktieägarna och en aktieägare som inte tidigare haft rätt att utse en ledamot i valberedningen därigenom blir en större aktieägare än någon eller några av de som utsett en ledamot i valberedningen, ska valberedningen, om den nye storägaren framställer önskemål om att få utse en ledamot i valberedningen, besluta att den ledamot i valberedningen som representerar den efter förändringen minsta aktieägaren ska entledigas och ersättas av den ledamot som den nye storägaren utser.

Baserat på ovanstående har valberedningen inför årsstämman 2022 fastställts till att bestå av följande personer vilka tillsammans representerar cirka 20 procent av antalet aktier och röster i bolaget:

  • Håkan Lagerberg, ordförande i valberedningen, representerande Håkan Lagerberg;
  • Paul Morris, representerande Paul Morris med familj;
  • Rajesh Varma, representerande DNCA Investments; och
  • Jonas Wollin, styrelsens ordförande. 

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2022 samt på bolagets hemsida, www.ir.polygiene.com.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, dock senast den 18 februari 2022. Valberedningen kan kontaktas genom ordföranden i valberedningen på e-post hakan.lagerberg@swedencare.se eller med vanlig post på Polygiene AB, Styrmansgatan 2, 211 18, Malmö.

För mer information, vänligen besök www.ir.polygiene.com eller kontakta:

Bolagets IR på e-post: ir@polygiene.com 
Jonas Wollin, Styrelseordförande, Polygiene. Mobil: + 46 (0)70 634 09 86,
e-post: 
jonas.wollin@rudholm-hk.se  
Ulrika Björk, VD, Polygiene. Mobil: + 46 (0)70 921 12 75,
e-post: 
ulrika.bjork@polygiene.com

Anmäl dig här för att prenumerera på rapporter, pressmeddelanden och News:
http://ir.polygiene.com/sv/press/prenumerera/

Om Polygiene
Som världsledande inom stays fresh-lösningar, vill vi förändra sättet vi ser på produkter – från förbrukningsvaror till hållbara lösningar. Vi behandlar kläder, accessoarer, produkter för hemmet och textilier så att du kan känna dig fräsch, tvätta mindre och låta plagg och produkter leva längre. Mer än 300 globala premiumvarumärken har valt att använda Polygienes varumärke på sina produkter. Med det helägda dotterbolaget Addmaster Holdings Limited, har vi nu möjlighet att erbjuda lösningar för både mjuka och hårda ytor. Polygiene är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. För mer information: www.polygiene.com.

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser, telefon: 08-463 83 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.