Information om årsstämma och utsedd valberedning i Polygiene Group AB

Publish date: 12 dec 2023

Årsstämman i Polygiene Group AB kommer att hållas torsdagen den 16 maj 2024 i Malmö. Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman ska, för att begäran med säkerhet ska kunna beaktas, inkomma med sådant förslag till styrelsen senast den 28 mars 2024. Styrelsen kan kontaktas genom styrelsens ordförande på e-post jonas.wollin@rudholm-hk.se eller med vanlig post till Polygiene Group AB, Styrmansgatan 2, 211 18 Malmö.

Enligt den instruktion för valberedning som antagits av bolagsstämman ska valberedningen bestå av fyra ledamöter, en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen samt styrelsens ordförande. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas, ska det gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den fjärde största aktieägaren, därefter till den femte största aktieägaren osv.). Med de största aktieägarna avses de ägargrupperade registrerade aktieägarna eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista bankdagen i september. Om en ägarförändring äger rum bland de största aktieägarna och en aktieägare som inte tidigare haft rätt att utse en ledamot i valberedningen därigenom blir en större aktieägare än någon eller några av de som utsett en ledamot i valberedningen, ska valberedningen, om den nye storägaren framställer önskemål om att få utse en ledamot i valberedningen, besluta att den ledamot i valberedningen som representerar den efter förändringen minsta aktieägaren ska entledigas och ersättas av den ledamot som den nya storägaren utser.

Baserat på ovanstående har valberedningen inför årsstämman 2024 fastställts till att bestå av följande personer, vilka tillsammans representerar cirka 48 procent av antalet aktier och röster i bolaget per den sista oktober:

  • Paul Morris, ordförande i valberedningen, som representerar Paul Morris med familj;
  • Peter Gyllenhammar, som representerar Peter Gyllenhammar AB;
  • Joel Eklund, som representerar Fosielund Holding AB; och
  • Jonas Wollin, styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2024 samt på bolagets hemsida, www.ir.polygiene.com.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, dock senast den 26 februari 2024. Valberedningen kan kontaktas genom ordföranden i valberedningen på e-post paul@darfinconsultancy.co.uk eller med vanlig post till Polygiene Group AB, Styrmansgatan 2, 211 18, Malmö.