Kallelse till årsstämma i Polygiene AB (publ)

Publish date: 11 apr 2016

Aktieägarna i Polygiene AB (publ), 556692-4287, kallas härmed till årsstämma på Malmö Börshus, Skeppsbron 2, i Malmö onsdagen den 11 maj 2016 kl. 16.00.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 4 maj 2016; och
 • dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 4 maj 2016 skriftligen till Polygiene AB, Att. Jan Bertilsson, Stadiongatan 65, 217 62 Malmö, per e-post jb@polygiene.com eller per telefon 0725 58 26 69. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om biträden (högst två) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 4 maj 2016, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud mm.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.polygiene.com/ir) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning.

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Anförande av verkställande direktören.
 8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
 9. Beslut om:
  a)   fastställande av resultaträkning och balansräkning;
  b)   dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen; och
  c)   ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
 11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 12. Val av styrelse och revisor.
 13. Instruktion och arbetsordning för valberedning
 14. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 9 (b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står
balanserad förlust   -21 527 095
överkursfond           51 267 363
årets vinst                9 171 445
                              38 911 713

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas och att tillgängliga medel disponeras så att 38 911 713 kronor överförs i ny räkning.

Punkt 10: Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Aktieägare som tillsammans representerar mer än 60 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår styrelsen att ett registrerat revisionsbolag utan suppleant utses till revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 11: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Aktieägare som tillsammans representerar mer än 60 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att styrelsearvode ska utgå med 175 000 kronor till styrelseordföranden (oförändrat) och med 100 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter (oförändrat). Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 12: Val av styrelse och revisor

Aktieägare som tillsammans representerar mer än 60 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår omval av Lennart Holm, Mikael Bluhme, Mats Georgson, Richard Tooby och Jonas Wollin som ordinarie ledamöter samt nyval av Jonas Sjögren som ordinarie ledamot. Per Palmqvist Morin har avbjöjt omval. Till styrelseordförande föreslås omval av Lennart Holm.

Information om ledamöterna som föreslås för omval finns i årsredovisningen och på www.polygiene.com/ir.

Jonas Sjögren, född 1974, har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Jonas Sjögren är vd för Discovery Networks Sweden, med övergripande ansvar för TV och online verksamheten för ett antal varumärken, bl.a. Kanal 5, Kanal 9, Kanal 11, Discovery, TLC, ID, Eurosport och Dplay. Jonas har mer än 15 års erfarenhet, i ledande befattningar, från mediabranschen.

Styrelsen föreslår omval av Ernst & Young Aktiebolag som revisor. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att Johan Thuresson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 13: Instruktion och arbetsordning för valberedningen

Styrelsen föreslår att en valberedning utses inför kommande val och arvodering samt att en instruktion och arbetsordning för valberedningen antas med i huvudsak följande innehåll.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen samt styrelsens ordförande. Med de tre största aktieägarna avses i denna instruktion de ägargrupperade registrerade aktieägarna eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista bankdagen i september månad.

Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de största aktieägarna per den sista bankdagen i september blivit kända kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas, ska det gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den fjärde största aktieägaren, därefter till den femte största aktieägaren osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande.

Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom sig välja ordförande.

Information om den utsedda valberedningen ska innefatta namn på de tre utsedda ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, och ska offentliggöras senast sex månader före planerad årsstämma

Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning har utsetts.

Om en ägarförändring äger rum bland de största aktieägarna och en aktieägare som inte tidigare haft rätt att utse en ledamot i valberedningen därigenom blir en större aktieägare än någon eller några av de som utsett en ledamot i valberedningen (”ny storägare”), ska valberedningen, om den nye storägaren framställer önskemål om att få utse en ledamot i valberedningen, besluta att den ledamot i valberedningen som representerar den efter förändringen minsta aktieägaren ska entledigas och ersättas av den ledamot som den nye storägaren utser. Om en ny storägare önskar utse en ledamot i valberedningen ska denne anmäla detta till valberedningens ordförande. Anmälan ska innehålla namnet på den person som den nye storägaren utser till ledamot i valberedningen. Oaktat vad som anges i det föregående ska dock inte, såvida inte särskilda skäl föreligger, inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman

Om en ledamot som representerar en aktieägare i valberedningen frånträder sitt uppdrag i förtid ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny ledamot. Utses inte en ny ledamot av aktieägaren, ska valberedningen erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Sådant erbjudande ska gå i turordning till de största aktieägarna (d.v.s. först till den största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt, därefter till den näst största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen är fulltalig.

Valberedningens övergripande ansvar är att lämna förslag avseende ordförande vid årsstämma, val och arvodering av styrelseledamöter, val och arvodering av revisor samt principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedning.

Upplysningar på årsstämman 

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Fullständiga förslag

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt fullständigt förslag enligt punkt 13 kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Stadiongatan 65, 217 62 Malmö och på bolagets webbplats (www.polygiene.com/ir) senast från och med den 20 april 2016 samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Uppgift om antal aktier och röster i bolaget

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 19 316 000 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

____________________

Malmö i april 2016

Polygiene AB (publ)

Styrelsen