Polygiene byter Certified Advisor

Publish date: 7 dec 2017

Polygiene vars aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet POLYG har ingått avtal med Erik Penser Bank AB avseende tjänsten som Certified Advisor. Avtalet börjar gälla from 8 december 2017. Certified Advisor avtalet med Remium Nordic AB upphör därmed att gälla den 7 december 2017.

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av OMX Nordiska Börs Stockholm. Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare.


Denna information är sådan information som Polygiene AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 december 2017 kl 8.00 CET.