Polygiene Group lämnar finansiell uppdatering inför årsbokslutet

Publish date: 21 dec 2023

Polygiene Group lämnar uppdatering om nuläget, den långsiktiga femårsplanen, fokus framåt och nedskrivning av goodwill.

Givet rådande omvärldsfaktorer som präglat affärsklimatet de senaste åren såsom post-covid, överlager och kriget i Ukraina, har bolaget beslutat att i dagsläget inte delge någon långsiktig guidning. Det innebär att tidigare kommunicerad målsättning om 1 miljard SEK i omsättning år 2026, skjuts på framtiden.

Inför 2024 kommer fokus riktas mot affärsområdet Protection där Addmasters tidigare dynamiska hemsida kommer re-lanseras med ny, uppfräschad design och innehåll. Organisationen i UK har förstärkts med ytterligare sälj- och marknadsresurser för att skapa förutsättningar för tillväxt. För att bibehålla kostnadskontroll totalt sett, har resurser allokerats från Freshness och omstruktureringen har gett upphov till en engångskostnad om 2.6 MSEK i fjärde kvartalet.

I samband med årsbokslutet har bolaget beslutat att skriva ned goodwill-värde om ca 295 MSEK inklusive skatt, varav ca 47 MSEK härrör till valutadifferenser. Nedskrivningen är en konsekvens av de senaste årets utveckling, och reflekterar mer korrekt bolagets nuvarande börsvärde. Omföringen är en bokföringsteknisk justering, och påverkar inte den operativa verksamheten eller cashflow.

”Vi ser tydliga tecken på återhämtning för båda affärsområdena, och viktigaste fokus just nu är att återigen generera lönsam tillväxt. Utsikterna för Q4 indikerar att vi kommer se tillväxt kvartal över kvartal, och även prognosen för januari ser positiv ut. Med nya prisbelönade produkter i portföljen, en nystart av Addmaster och en effektivare organisation finns det mycket som talar för att 2024 kommer bli vändningen efter ett riktigt tufft 2023”, säger Ulrika Björk, VD för Polygiene Group.

Denna information är sådan som Polygiene Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-12-21 09:10 CET.