Samtliga teckningsoptioner i optionsprogrammet 2014/2016 i Polygiene AB har utnyttjats för teckning av aktier.

Publish date: 20 jul 2016

Den 19/7 2016 har samtliga 6 000 teckningsoptioner i optionsprogrammet 2014/2016 i Polygiene AB utnyttjats för teckning av aktier. Optionsprogrammet infördes våren 2014 när bolaget fortfarande var ett privat bolag. Efter omräkning till följd av den split som genomfördes hösten 2015 berättigade varje option till teckning av 200 aktier till en teckningskurs om 3 kronor per aktie. Registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket beräknas ske under de närmaste veckorna.

I och med utnyttjandet av teckningsoptionerna så har bland annat Christian von Uthmann (VD) ökat sitt aktieinnehav med 492 000 aktier och Peter Sjösten (CCO) ökat sitt aktieinnehav med 324 000 aktier.

Totalt tillkommer 1 200 000 stycken nya aktier i Polygiene AB till följd av utnyttjandet av teckningsoptionerna. Efter registreringen av de nya aktierna ökar antalet aktier i Polygiene AB från 19 316 000 till 20 516 000 samt ökar aktiekapitalet från 1 931 600 kronor till 2 051 600 kronor.

För mer information vänligen besök www.polygiene.com/ir

Denna information är sådan information som Polygiene AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20/7 2016 kl. 08.00 CET.