Utdelningspolicy

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman efter förslag från styrelsen och utbetalning ombesörjs av Euroclear.

Storleken på eventuella aktieutdelningar till aktieägare i Polygiene Group AB är beroende av ett antal faktorer såsom resultat, finansiell ställning, kassaflöde och rörelsekapitalbehov. Under de närmaste åren förväntas det inte bli aktuellt med utdelning, utan tillgängliga medel kommer att användas för fortsatt expansion.