VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2017 OCH VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE

Publish date: 11 apr 2017

1. Bakgrund

1.1 I enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman i Polygiene AB (nedan kallat Polygiene eller Bolaget) den 11 maj 2016 har en valberedning utsetts och offentliggjorts genom pressmeddelande den 18 november 2016. Valberedningen har utgjorts av Fredrik Sjödin, representerande Per Morin, Lars Axelsson, representerande Charles Tooby, Richard Tooby, representerande Richard Tooby, samt styrelsens ordförande Lennart Holm. Valberedningens ordförande har varit Fredrik Sjödin.

1.2 Valberedningen ska företräda Bolagets samtliga ägare i de frågor som faller inom valberedningens ansvarsområde.

1.3 Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

(a) ordförande vid årsstämma;

(b) antal stämmovalda styrelseledamöter;

(c) ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen;

(d) arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott (i förekommande fall);

(e) antal revisorer;

(f) revisorer;

(g) arvode till revisorer;

(h) val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen; och

(i) ersättning till ledamöterna i valberedningen (i förekommande fall).

2. Valberedningens arbete

2.1 Valberedningen har haft 3 sammanträden och däremellan ett antal underhandskontakter.

2.2 Bolaget har på sin webbplats informerat om det sätt på vilket aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

2.3 Valberedningen har inledningsvis orienterat sig om hur arbetet i styrelsen bedrivs och fungerar liksom om Bolagets strategi och framtida utmaningar, samt bedömt den kompetens och erfarenhet som styrelseledamöterna i Bolagets styrelse bör besitta, vilket varit vägledande för valberedningens arbete.

2.4 Bolagets styrelseordförande har tillsett att valberedningen erhållit relevant information om styrelsens arbete under året och den styrelseutvärdering som styrelsens ledamöter genomfört.

3. Valberedningens förslag

3.1 Sammanfattningsvis lämnar valberedningen följande förslag till beslut:

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokat Ola Grahn som ordförande vid årsstämman 2017.

Punkt 10 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara sex stycken utan suppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag utan suppleant utses till revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 11 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska utgå, enligt följande:

  • 225 000 kronor till styrelsens ordförande (175 000 kronor föregående år); och
  • 125 000 kronor vardera till var och en av övriga styrelseledamöter (100 000 kronor föregående år).

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelse och revisor           

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av Lennart Holm, Mats Georgson, Richard Tooby, Jonas Wollin och Jonas Sjögren som ordinarie ledamöter samt nyval av Daniel Oelker som ordinarie ledamot. Mikael Bluhme har avböjt omval. Lennart Holm har meddelat att han avböjer omval som styrelseordförande. Till styrelseordförande föreslås därför nyval av Richard Tooby.

Daniel Oelker, född 1961, har tidigare erfarenhet från olika positioner inom SCA Hygiene Products, Thule AB och Hilding Anders International AB. Oelker är dag verksam som konsult i det egna bolaget MDO Dialogue AB med uppdrag åt internationella konsumentvarubolag. Oelkers utbildning omfattar en Master in Communications (Universitet München), Redaktör från tyska journalistsskolan (München) och en Executive MBA (Lunds universitet). Oelker äger inga aktier i Bolaget och bedöms vara oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare. 

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av Ernst & Young Aktiebolag som revisor. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att Johan Thuresson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 13 – Instruktion och arbetsordning för valberedning

Valberedningens förslag till årsstämman 2017 avseende riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag framgår av separat underlag till stämman.

4. Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

4.1  Valberedningen gör bedömningen att styrelsen har fungerat väl under perioden. Vidare görs bedömningen att styrelsen besitter god kompetens för att hantera Bolagets fortsatta utveckling. Enligt valberedningens bedömning är kontinuitet i styrelsearbetet av stor betydelse för Bolaget. Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av Lennart Holm, Mats Georgson, Richard Tooby, Jonas Wollin och Jonas Sjögren.

4.2  I ljuset av att hittillsvarande ledamoten Mikael Bluhme avböjt omval har valberedningen initierat en process för att identifiera nya kandidater till styrelsen. Valberedningen har som ersättare utvärderat ett antal kandidater där man sökt efter en profil med gedigen erfarenhet från varumärkesbyggnad, tillväxtstrategi och marknadskommunikation, med preferens för en internationell- och/eller kvinnlig kandidat. Efter en utvärdering av lämpliga kandidater har valberedningen beslutat sig att föreslå Daniel Oelker som ny ordinarie ledamot. Oelker har befunnits uppfylla alla kriterier. Oelker, som har tysk härkomst, har framgångsrikt varit verksam på seniora positioner inom marknadskommunikation, varumärkesbyggnad och marknadsstrategier, inklusive tillväxt- och digitaliseringsstrategier, inom bland annat SCA Hygiene Products, Thule AB och Hilding Anders International AB, och är idag verksam som konsult med uppdrag åt internationella konsumentvarubolag. 

4.3 Då Lennart Holm meddelat att han, på grund av tidsbrist, avböjer omval som styrelseordförande, men är beredd att kvarstå som ledamot, har valberedningen gjort bedömningen att Richard Tooby är rätt person att ta över ordförandeskapet. Genom att Tooby redan sitter som ordinarie ledamot säkras kontinuiteten, vidare har han i sitt hittillsvarande styrelsearbete visat ett mycket stort engagemang och besittande av relevant kompetens. Yttermera är Tooby en av Bolagets största aktieägare vilket säkrar ett aktivt framåtriktat intresse för bolaget och dess utveckling.

4.4 Den föreslagna styrelsen bedöms med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ge en lämplig sammansättning med hänsyn till de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen anser därför att den föreslagna sammansättningen är ändamålsenlig för att kunna tillgodose de behov som Bolagets verksamhet har och står inför.

4.5 Information om Daniel Oelker framgår ovan. Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns på Bolagets webbplats, www.polygiene.com.

__________________

Malmö i april 2017

Polygiene AB (publ)

Valberedningen

Denna information är sådan information som Polygiene AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2017 kl. 17:25 CET.